KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY OBIEKTU KPP W KLUCZBORKU - Ochrona danych - KPP Kluczbork

Ochrona danych

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY OBIEKTU KPP W KLUCZBORKU

Klauzula informacyjna 
w zakresie monitoringu wizyjnego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ,ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, (zwanej dalej „DODO”)  informujemy, że w obiektach Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku  a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny o którym mowa funkcjonuje na terenie obiektu usytuowanego przy ulicy: 

Katowicka 14

Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

Kontrolą kamer objęte zostały: wjazdy i wejścia na teren obiektu a także teren bezpośrednio przylegający w celu realizacji kontroli ruchu osobowego i pojazdów w wyznaczonych na terenie obiektu strefach ochronnych oraz pomieszczenia i ciągi komunikacyjne o newralgicznym znaczeniu dla funkcjonowania jednostki z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji  w Kluczborku, ul. Katowicka  14, 46-200 Kluczbork.  Kontakt w formie pisemnej na adres siedziby administratora. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Kluczborku, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji przysługujących praw. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest poprzez jeden z poniższych sposobów: listownie na adres siedziby administratora, e-mail: grzegorz.jagoda@op.policja.gov.pl, tel. 47 8625 233

Dane osobowe w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych na terenie w/w obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku
na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  (z późn. zm.) o Policji oraz art. 45, 46 ustawy  z dnia 5 sierpnia 2010 r. (z późn. zm.) o ochronie informacji niejawnych. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Rozporządzenia zwanego dalej „RODO” jest udzielona zgoda.
Podstawą do przetwarzania danych osobowych na podstawie Dyrektywy zwanej „DODO” – są przepisy prawa pozwalające na ich przetwarzanie bez zgody zainteresowanego na podstawie art. 20a Ustawy o Policji.

Rejestracja obrazu odbywa się całodobowo i służy do identyfikacji zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu oraz informacji niejawnych, a także ustaleniu faktycznego przebiegu innych zdarzeń zaistniałych na terenie obiektu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku przetwarza materiały pozyskane z monitoringu wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. 

Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni a przypadku policyjnej izby dziecka do 60 dni na podstawie odrębnego rozporządzenia lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa. 

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.

Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez administratora. Nagrania mogą być udostępniane także podmiotom, których uprawnienia wynikają bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. prokuratura, sądy), w przypadku zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu lub mieniu. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa i pod warunkiem, iż zapewnią one odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje teleadresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Infolinia 606-950-000, forma elektroniczna dostępna na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do przebywania na terenie placu i obiektu KPP w Kluczborku. Przebywanie na terenie obiektu KPP w Kluczborku w celu realizacji ustawowych zadań Policji wiąże się z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku w systemach monitoringu wizyjnego i nie wymaga uzyskania zgody na przetwarzanie przez administratora danych.